HR | EN

Connect with us

Terms of use

DOWNLOAD

Cjenik

Stanje: 22.10.2017

Opis

Točka u Općim uvjetima poslovanja

Naknada

 

Naknada za opomenu

VI.7.

50 HRK + 4 % godišnje kamate za potraživanje

 

Minimalni iznos računa

VIII.3.

2,50 HRK

 

Ugovorna kazna

XIX.1.

200 HRK

 

Iznos najma

 

Istaknut je u detaljnom prikazu svake garaže.

 

Opći uvjeti poslovanja

Inačica 1.00 sa stanjem od 22.10.2017.

 1. UGOVORNE STRANE

  Sljedeći Opći uvjeti poslovanja tvrtke Wepark smart parking d.o.o., OIB 77372456863, (u daljnjem tekstu: Wepark) primjenjuju se na fizičke ili pravne osobe registrirane putem Wepark aplikacije ili na stranici
  https://www.wepark.eu (u daljnjem tekstu: Korisnici).
 2. DEFINIRANJE POJMOVA

  II.1. Wepark aplikacijaoznačava aplikaciju na pametnom telefonu kojom upravlja tvrtka Wepark smart parking d.o.o. i putem koje se korisnici mogu registrirati, unaprijed rezervirati parkirališna mjesta koja Wepark unajmljuje od ponuđača parkirališnih mjesta, pronaći ih putem GPS navigacije, tamo parkirati svoje vozilo te za tu parkirališnu mogućnost bezgotovinski platiti.

II.2. Početna stranica tvrtke Wepark internetska je stranica dostupna na URL-poveznici https://www.wepark.eu , gdje se Korisnik može registrirati kod Wepark i prijaviti na svoj račun te rezervirati parkirališna mjesta i to bezgotovinski platiti, te putem koje Wepark također nastupa prema javnosti.

II.3 Parkirališno mjesto označava mjesto za parkiranje motornih vozila na otvorenom parkiralištu ili u parkirališnoj garaži, koji su  od pristupa slučajnih osoba zaštićeni garažnim vratima, rampom i sličnim preprekama, a parkiranje na njemu ne naplaćuje se prema javnim cijenama parkiranja.

II.4. Garaža označava parkirališnu garažu u nekom objektu, koja je zaštićena mehanizmom za zaključavanje i nije javno dostupna te se u njoj nalaze parkirališna mjesta u ponudi Wepark-a.

II.5. Parkiralište označava površinu na otvorenom koja je zaštićena mehanizmom za zaključavanje, nije javno dostupna te se na njoj nalaze parkirališna mjesta u ponudi Wepark-a.

II.6. Kao Ponuđač parkirališnog mjesta u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja smatra se vlasnik ili osoba ovlaštena za korištenje parkirališnog mjesta koje Korisnik unajmljuje od Wepark-a. Wepark unajmljuje ta parkirališna mjesta u svrhu njihova davanja Korisnicima u podnajam.

II.7. Mehanizam za zaključavanje 

II.8. Vozilo označava svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, osim dječjih prijevoznih sredstava, prijevoznih sredstava na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pri tom ne kreću brzinom većom od brzine čovječjeg hoda  u smislu članka 2,  st.1 točka 28NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 .

III. PREAMBULA

III.1. Wepark upravlja sustavom najma parkirališnih mjesta u urbanim sredinama.  Cilj je stvaranje što razgranatije mreže mogućih parkirališnih mjesta za Korisnike Wepark-a. To se postiže putem aplikacije Wepark, koja putem GPS navigacije treba pronaći slobodna parkirališna mjesta.  Wepark za tu svrhu unajmljuje parkirališna mjesta kako bi ih svojim Korisnicima dao u podnajam.

III.2. Parkirališne naknade u obliku naknade za (pod)najam Korisnik izravno plaća Wepark-u.

III.3. Između Korisnika i Ponuđača parkirališnog mjesta ne nastaje ugovorni odnos niti izravna prava na potraživanje.

 1. SKLAPANJE I PRESTANAK UGOVORA

  IV.1. Ugovor u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja između Wepark-a i Korisnika nastaje u trenutku kada se Korisnik registrira u aplikaciji Wepark ili na početnoj stranici Weparka (točka V.) uz prihvaćanje ovih Općih uvjeta poslovanja.

IV.1.1. U svrhu registracije Korisnik mora ustupiti barem sljedeće podatke:

 • Adresu e-pošte
 • Telefonski broj
 • Zaporku prema vlastitom odabiru

IV.1.2. Kako bi funkcionalnost usluge mogao koristiti u potpunom opsegu, Korisnik mora dodatno ustupiti i sljedeće podatke:

 • Ime i prezime;
 • Adresu (ulicu, kućni broj, kat i broj stana, poštanski broj i mjesto);

IV.1.3. Korisnik pri registraciji odabire zaporku od najmanje 8 znakova, od kojih barem po jedan treba biti veliko slovo, broj te poseban znak.  Dužan je čuvati tajnost te zaporke, ne otkrivati je drugima i štititi od pristupa drugih.

IV.1.4. Nakon što se u potpunosti registrirao, Korisnik dobiva pristup funkcijama aplikacije Wepark i početne stranice Weparka te ih može koristiti u svrhu pronalaženja parkirališnih mjesta, a - ako na elektronskom korisničkom računu ima dovoljno sredstava u smislu točke VI. - , može ta parkirališna mjesta rezervirati i unajmiti.

IV.1.6. U slučaju promjene podataka ustupljenih sukladno točki IV.1 Korisnik se obvezuje iste aktualizirati.   Obvezan je na zahtjev Wepark-a promijeniti svoju zaporku, pri čemu takav zahtjev neće biti češći od četiri puta godišnje ili može biti upućen bilo kada u slučaju sumnje u nezakonit pristup od strane drugih osoba.

IV.2. Ugovor sklopljen pri registraciji sklapa se na neodređeno vrijeme.

IV.3. Potencijalni Korisnici ne polažu pravo na registraciju i/ili sklapanje ugovora.  Wepark može odbiti sklapanje ugovora bez navođenja razloga.

IV.4. Otkaz:

IV.4.1. Korisnik može u bilo koje vrijeme i s neposrednim učinkom otkazati ugovor sklopljen registracijom.  Ugovor se otkazuje pisanim putem, za što je dostatno pristizanje odgovarajućeg e-pisma na adresu Wepark-a.

IV.4.2. Wepark može otkazati ugovor u svakom trenutku s neposrednim djelovanjem.  Ugovor se otkazuje pisanim putem, za što je dostatno pristizanje odgovarajućeg e-pisma na adresu e-pošte koju je Korisnik ustupio pri registraciji ili naknadno u skladu s točkom IV.1.

 1. APLIKACIJA WEPARK i POČETNA STRANICA WEPARK

V.1. Aplikacija Wepark i početna stranica Wepark funkcioniraju kao sučelje za interakciju između Korisnika i Wepark-a s jedne strane te između Wepark-a i Ponuđača parkirališnih mjesta s druge strane, sa svrhom omogućavanja rezervacije i najma parkirališnih mjesta od strane Korisnika.

V.2. Aplikacija Wepark prenosi ciljanu lokaciju parkirališnog mjesta odabranoga pritiskom odgovarajućeg dugmeta na zaslonu pametnog telefona na Google Karte ili Apple Karte, ako su te aplikacije instalirane na pametnom telefonu Korisnika. Navigacija do parkirališnog mjesta odvija se putem tih aplikacija.

V.3. Nakon prve nadopune korisničkog računa (točka VI.5.) Korisnik može platiti naknadu za uslugu parkiranja.

V.3.1. Trenutan iznos naknade sukladno točki V.3. istaknut je u Cjeniku na početnoj stranici  Weparka ili u aplikaciji Wepark. Wepark je ovlašten odreći se naplate ove naknade, ali Korisnik nema zakonsko pravo na takvo odricanje.

V.4. Aplikacija Wepark služi kao ključ za otključavanje mehanizama zaključavanja parkirališnih mjesta:

V.4.1. Pri korištenju aplikacije Wepark do toga dolazi pritiskom na odgovarajuće dugme na zaslonu pametnog telefona uz uvjet uspostave Bluetooth-veze između Korisnikovog pametnog telefona i mehanizma za zaključavanje na vratima garaže ili rampi parkirališnog mjesta. 

V.5. Preuzimanje aplikacije Wepark, njeno korištenje te korištenje početne stranice Wepark Korisniku se ne naplaćuju ako nije drugačije određeno u ovim Općim uvjetima korištenja.

V.6. Ako se u aplikaciji Wepark ili na početnoj stranici Weparka prikazuju oglasi drugih, Wepark ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj.

 1. ELEKTRONSKI KORISNIČKI RAČUN

VI.1. Svakom Korisniku Weparka bit će dodijeljen elektronski korisnički račun koji služi automatskom izvršavanju rezervacija i najmu parkirališnih mjesta od strane Korisnika te naplati rezervacija, najma i drugih usluga od strane Weparka.

VI.2. Navedeni je korisnički račun vidljiv u aplikaciji Wepark i na početnoj stranici Wepark-a te se putem njih bilježi zaključivanje i prestanak pojedinog ugovora o najmu te nastanak i datum dospijeća naplate najma ili drugih usluga koje nudi Wepark.

VI.3. Ako u daljnjem tekstu nije navedeno drugačije, Wepark je izrijekom ovlašten s Korisnikovog računa naplatiti svoja nenaplaćena potraživanja u svezi ovog ugovora ili u svezi najma i korištenja u svezi s tim ugovorom. Wepark ima pravo prebiti potraživanja dostupnim iznosom na računu Korisnika odnosno izdati zahtjev u slučaju nedostatnog iznosa na Korisnikovom računu.

VI.4. Korisnik se obvezuje voditi računa o tome da ne prekorači raspoloživi iznos na korisničkom računu tijekom valjanosti ovog ugovora s Wepark-om te se u slučaju prekoračenja obvezuje bez odgađanja uplatiti dodatna sredstva na korisnički račun.

VI.5. Nadoplata korisničkog računa:

VI.5.1. Nadoplata korisničkog računa vrši se u aplikaciji Wepark ili na početnoj stranici Wepark-a.  Korisnik odabire željeni iznos nadoplate te ga se dalje navodi na stranicu za plaćanje nekog od ponuđača platnih usluga.  Tamo Korisnik odabire željeno sredstvo plaćanja (voucher: kreditna kartica ili drugi načini plaćanja ponuđeni u aplikaciji Wepark ili na početnoj stranici Wepark) te završava transakciju odabranim načinom plaćanja. Nakon toga plaćeni će iznos za nekoliko minuta biti vidljiv na korisničkom računu.

VI.5.2. (Periodične) nadoplate korisničkog računa moguće su pomoću svih ponuđenih načina plaćanja (trajni nalog putem e-bankinga, prijenos sredstava putem banke itd.) prijenosom na jednog od ponuđača platnih usluga zastupljenih u Weparku-u.

VI.5.3. Korisnik prima na znanje da prilikom nadopune računa sukladno točkama VI.5.1. do VI.5.2. samo ponuđač platnih usluga, a ne i Wepark, prima informacije o podacima njegovog bankovnog računa.

VI.6. Privremeno blokiranje korisničkog računa:

VI.6.1. Ako Korisnik na svom korisničkom računu nema sredstava ili je saldo negativan (= ispod 0,00 EUR), račun se automatski blokira, čime se Korisniku onemogućuje rezervacija ili najam parkirnog mjesta.

VI.6.2. Ako se vozilo Korisnika u trenutku automatske blokade njegova korisničkog računa nalazi na parkirališnom mjestu, Korisnik će biti u mogućnosti napustiti parkirno mjesto (Korisnih je dužan ukloniti svoje vozilo sa parkirnog mjesta), ali temeljem točke VI.6.1. neće biti u mogućnosti rezervirati ili unajmiti drugo parkirno mjesto.

VI.6.3. Ako Korisnik povrijedi odredbe iz točke XIX.1, Wepark je ovlašten blokirati korisnički račun do naplate ukupne ugovorne kazne i ukupnog iznosa pokrića odnosno do pravomoćnog završetka mogućeg sudskog procesa, ili naplatiti potraživanja izravno od Korisnikovih sredstava na korisničkom računu.

VI.6.4. Na Korisnikovu želju (npr. Prilikom gubitka mobilnog telefona ili zbog neovlaštenog pristupa drugih) korisnički se račun blokira do izričitog opoziva od strane Korisnika, pod uvjetom da je moguća nesumnjiva identifikacija Korisnika.

VI.7. U slučaju negativnog salda na korisničkom računu Korisnik svoj račun mora nadoplatiti u roku od 48 sati od prekoračenja salda ispod 0,00 EUR , a u suprotnome je Wepark ovlašten naplatiti mu opomenu.  Iznos opomene istaknut je u Cjeniku (točka V.3.1.).

VI.8. Ako pri prestanku ovog ugovora Korisnik na računu ima sredstava koja je sam uplatio, ona će mu biti isplaćena zajedno s ispostavom završnog računa. Sredstva se isplaćuju na bankovni račun koji Korisnik obznanjuje u pisanom obliku prilikom ili nakon otkazivanja ugovora (vidi točku IV.4.). Isplata u gotovini isključena je. Isplata sredstava danih Korisniku na raspolaganje od strane Weparka-a u okviru akcija (promocija, tell-a-friend itd.) isključena je.

 

 

 

 

 

VII. MJESEČNI I ZAVRŠNI RAČUN

VII.1. U roku od 14 dana nakon isteka jednog kalendarskog mjeseca Korisniku se putem e-pošte izdaje automatski račun za usluge Weparka-a korištene do zadnjeg dana prethodnog kalendarskog mjeseca.  Taj račun sadrži sljedeće informacije:

 • Adrese korištenih garaža/parkirališta;
 • Datum i vrijeme svakog početka i kraja najma parkirališnog mjesta u korištenoj garaži/na korištenom parkiralištu;
 • Zaračunate iznose najma s PDV-om;
 • Nadoplate iznosa korisničkog računa izvršene tijekom mjeseca;
 • Stanje na korisničkom računu do trenutka obračuna (u slučaju negativnog salda račun sadrži neprispjele iznose najma prema točki XII., koji dotad nisu naplaćeni unatoč slanju računa sukladno točki XIII.3);
 • Raščlamba naknada za opomene prema točki VI.7.
 • Prispjelu ugovornu kaznu s PDV-om sukladno točki XIX.1.;
 • Naplaćene iznose pokrića s PDV-om sukladno točki XV.5.1.;
 • Moguće informacije o predstojećim promjenama ovih Općih uvjeta poslovanja uz napomenu Korisniku da ih prihvati u aplikaciji Wepark ili na početnoj stranici Wepark.
  2. U slučaju prestanka ugovora Korisniku se izdaje završni račun, koji osim informacija navedenih u točki VII.1 za prethodni kalendarski mjesec mora imati naznačen i trenutak prestanka ugovora, po potrebi i razlog prestanka te završno stanje na korisničkom računu. Ako na korisničkom računu ima sredstava, a nije poznat bankovni račun Korisnika, slijedi napomena da sredstva mogu biti isplaćena u roku od dva tjedna nakon pisane obavijesti o bankovnom računu.

VIII. REZERVACIJA PARKIRNOG MJESTA

VIII.1. Korisnik je u mogućnosti unaprijed rezervirati parkirno mjesto putem aplikacije Wepark ili e početne stranice Wepark. Korisnik za tu svrhu odabire garažu ili parkiralište s odgovarajućim slobodnim parkirališnim mjestom u aplikaciji Wepark ili na početnoj stranici Weparka.  Nakon potvrde rezervacije u danoj garaži odnosno na danome parkiralištu, Wepark  zatvara jedno parkirališno mjesto za vrijeme trajanja rezervacije te se ono drugim Korisnicima prikazuje kao zauzeto.

VIII.2. Rezervacija je besplatna u maksimalnom trajanju od 30 minuta koje prethode najmu određenog parkirališnog mjesta. Za duže rezervacije odnosno za produženje rezervacije iznad 30 minuta s Korisnikovog se računa naplaćuje naknada u visini od 50% visine najma prema točki XII.1 za svaki započeti period od 1 minute te pri završetku ili otkazivanju rezervacije. Ako Korisnik nakon isteka trajanja rezervacije ne unajmi odabrano parkirališno mjesto, naplaćeni iznos rezervacije neće mu biti vraćen.

VIII.3. Ako na korisničkom računu nema dovoljno sredstava, rezervacija nije moguća. Rezervacije u tijeku automatski se prekidaju kada sredstva na korisničkom računu nisu dostatna za održavanje rezervacije ili početak novog parkiranja.  Neophodan minimalni iznos na tekućem računu istaknut je u Cjeniku.

VIII.4. Ako tijekom valjanog trajanja rezervacije dođe do prekida ugovora, rezervacija se automatski prekida. Iznos rezervacije naplaćen do tog trenutka neće biti vraćen.

VIII.5. Moguće je rezervirati najviše jedno parkirališno mjesto po Korisniku. Za vrijeme valjanog ugovora o najmu u smislu točke X. moguća je rezervacija samo jednog parkirališnog mjesta.  Najduže moguće trajanje rezervacije iznosi 3 sata, od čega je prvih 30 minuta besplatno u smislu točke VIII.2.

VIII.6. Ako Korisnik utvrdi da je parkirališno mjesto koje je rezervirao već zauzeto parkiranim drugim vozilom ili je na drugi način blokirano, on je o tome odmah dužan izvijestiti Wepark putem aplikacije Wepark ili kontaktiranjem Wepark-a (točka XVII.). U tom slučaju bit će mu vraćen iznos već naplaćenih troškova rezervacije i očekivani iznos najma u visini od 100%. . Isključena su bilo koja druga dodatna potraživanja od strane Korisnika, a posebno naknada nadoknade štete.

 1. NAJAM PARKIRALIŠNIH MJESTA

IX.1. Predmet sklopljenog ugovora o podnajmu parkirališno je mjesto koje se nalazi u garaži ili na parkiralištu, koji su zaštićeni jednim ili više mehanizama za zaključavanje.. Odabir parkirališnog mjesta koje će biti predmet najma vrši se s jedne strane upravljanjem mehanizma za zaključavanje garaže ili rampe radi dobivanja pristupa parkirališnom mjestu, a s druge strane stvarnim parkiranjem vozila na zadanome parkirališnom mjestu.

IX.2. Na prilazu kućnoj garaži odnosno rampama postavljeni su mehanizmi za zaključavanje od strane Wepark-a. Radi ulaska odnosno napuštanja garaže Korisnik se obvezuje koristiti softver (aplikaciju Wepark)).

IX.3. Korisnik započinje najam time u aplikaciji Wepark pritisne polje s oznakom „Enter the garage“.

IX.4. Korisnik se izričito obvezuje svojim vozilom pristupati garažama i parkiralištima kojima upravlja Wepark samo putem predviđenih pristupnih puteva odnosno rampa korištenjem postavljenih mehanizama za zaključavanje.  Također se obvezuje pješice pristupati ili napuštati garažu ili parkiralište samo kroz predviđena pristupna vrata ili vrata dizala koristeći postavljene mehanizme za zaključavanje.   Zabranjeno je pješice prolaziti kroz prostor ograđen pristupnom rampom, a Wepark se odriče odgovornosti za povrede ove zabrane.

IX.5. Ako Korisnik utvrdi da je parkirališno mjesto koje je unajmio zauzeto parkiranim drugim vozilom ili je blokirano na drugi način, odmah treba o tome izvijestiti putem aplikacije Wepark ili kontaktiranjem Weparka (točka XVII.). U tom slučaju bit će mu vraćeno 100% od iznosa naplaćenog najma .


. Isključena su bilo koja druga dodatna potraživanja od strane Korisnika, a posebno naknada štete. 1. TRAJANJE NAJMA

X.1. Odnos ugovornih stranaka u najmu prema točki X. ograničen je na najduže trajanje od 30 dana (točka X.5), a može se okončati i ranije sukladno odredbama koje slijede.

X.2. Kao datum i vrijeme prestanka ugovora o najmu vrijedi trenutak u kojem Korisnik putem Wepark-a primi mogućnost pristupa zatvorenoj garaži ili parkiralištu tako što aktivira mehanizam za zaključavanje postavljenim na garaži ili parkiralištu (točka II.8.).

X.3. Ugovor o najmu prestaje neposredno u trenutku u kojem Korisnik aktivira mehanizam za zaključavanje zatvorene garaže ili parkirališta na sljedeći način:

 • ako prilikom sklapanja ugovora o najmu koristi aplikaciju Wepark: Pritiskom na odgovarajuće dugme na zaslonu Korisnikovog pametnog telefona.

X.4. Korisnik prima na znanje da odnos najmodavca i najmoprimca ne završava napuštanjem garaže ili parkirališta vozilom ako prethodno nije pritisnuo odgovarajuće dugme na zaslonu pametnog telefona (kod korištenja aplikacije Wepark) (primjerice u slučaju kvara na mehanizmu za zaključavanje ili na vratima garaže/rampi te stoji otvoren(a) ili zbog tehničkih problema nije moguće okončati najam putem aplikacije Wepark).  U tom slučaju do okončanja odnosa temeljenog na ugovoru o najmu dolazi u trenutku kada Korisnik prijavi kvar i napuštanje parkirališnog mjesta putem aplikacije Wepark ili kontaktiranjem Wepark-a.

X.5. Ugovor o najmu neovisno o točki X.3 prestaje najkasnije po isteku 30 dana računano od datuma i vremena sklapanja ugovora.

X.6. Daljnji slučajevi automatskog prestanka ugovora o najmu:

X.6.1. Ako tijekom valjanog trajanja najma dođe do prekida ugovora, odnos najmodavca i najmoprimca automatski prestaje u trenutku prekida ugovora.

X.6.2. U slučaju uklanjanja Korisnikovog vozila od strane vlasti.

X.6.3. U slučaju blokade korisničkog računa prema točki VI.6.

X.6.4. U slučaju zaračunavanja ugovorne kazne prema točki XIX. i izostanka pravovremenog plaćanja od strane Korisnika.

 1. PRAVO KORIŠTENJA I OBVEZE KORISNIKA

XI.1. Predmet najma smije se koristiti isključivo u svrhu parkiranja jednog vozila na dva ili više kotača, koje ispunjava sljedeće uvjete:
Najveća dopuštena visina istaknuta je u opisu pojedine garaže!
Najveća dopuštena širina: 2,30 m
Najveća dopuštena dužina: 5,00 m
Najveća dopuštena masa: 3.500,00 kg

XI.2. Skladištenje predmeta bilo koje vrste, uključujući zamjenske dijelove i dodatnu opremu za motorna vozila, zimske, ljetne ili rezervne gume, gorivo, alat itd. Korisniku nije dopušteno.

XI.3. Korisnik se obvezuje zaključati svoje motorno vozilo i parkirati ga unutar označenih područja na takav način da korištenje susjednih parkirališnih mjesta ili ulaza i izlaza nikako nije otežano.

XI.4. Korisnik po prestanku najma mora vratiti predmet najma tako što će za manje od deset minuta od prestanka ugovora o najmu ukloniti svoje motorno vozilo (točka X.3.). U slučaju produženja ovog perioda vozilo se odstranjuje o trošku vlasnika, naplaćuje mu se paušalni iznos u visini ugovorne kazne sukladno točki XIX. za nastavak korištenje garaže te dodatne štete (posebno u smislu točke XIV.2) povrh troškova najma koji se nastavljaju zaračunavati.

XI.5. Korisnik nije ovlašten raditi izmjene na predmetu najma u vidu označavanja, građevinskih ili drugih izmjena bilo koje vrste.

XI.6. Korisnik ne polaže pravo na potraživanja za uloženi trud ili izdatke uložene u predmet najma odnosno u njemu namijenjenu opremu i uređaje koji su korisni Wepark.

XI.7. Podnajam ili druga vrsta prijenosa ili prepuštanja predmeta najma Korisniku u potpunosti je zabranjena.

XII. Najamnina

XII.1. Najamnina se zaračunava u jedinicama, pri čemu se svaka započeta minuta računa kao jedinica počevši od zaključivanja ugovora. Najamnina po jedinici sastoji se od
a) osnovne najamnine sukladno točki XII.2, i
b) poreza na dodanu vrijednost u važećem zakonski zadanom iznosu (trenutno 25 %).

XII.2. Iznos najma za određenu garažu ili određeno parkiralište naveden je u Cjeniku u aplikaciji Wepark i na početnoj stranici Wepark - i obvezno se naplaćuje prema tamo navedenoj cijeni.

XII.3. Promjena visine najma ne primjenjuje se tijekom valjanog trajanja parkiranja na novo započete jedinice. Promjena važi od sljedećeg sklapanja najma prema točki X.

XIII. DOSPIJEĆE NAJAMNINE, UVJETI PLAĆANJA

XIII.1. Pravo na naplatu najma nastaje u trenutku zaključivanja ugovora (točka X.2.). Najamnina dospijeva na naplatu unaprijed prije svake započete jedinice.

XIII.2. Najamnina se naplaćuje s korisničkog računa Korisnika od strane Wepark-a-  Korisnički račun tereti se - i tijekom postojećeg ugovora o najmu - po završetku jedne jedinice, tj. svaku 1 minutu, kao i po završetku ugovora o najmu.

XIII.3. Ako Korisnik prekorači iznos na svome korisničkom računu ispod 0,00 EUR te ga ne nadoplati u roku od 7 dana od trenutka prekoračenja, Wepark je ovlašten izdati mu putem e-pošte račun za nenaplaćeni iznos najma i nastale troškove opomene (točka VI.7).  Ako u sljedećih 7 dana nakon slanja računa ne dođe do datuma valute otvorenog iznosa na računu Wepark-a, tada je Wepark ovlašten prenijeti potraživanje radi naplate duga na svoju pravnu službu ili na tvrtku za naplatu potraživanja. Ovo ne utječe na odvoz vozila sukladno točki XIV.2..

XIV. PRESTANAK ODNOSA TEMELJENOG NA UGOVORU O NAJMU

 

XIV.1. Izričito je dogovoreno da Wepark može izvršiti odvoz i skladištenje Korisnikovog vozila na trošak i rizik Korisnika, ako
– on nakon prestanka ugovora o najmu - bez obzira na razlog - svoje vozilo ne ukloni iz garaže u roku od 10 minuta, ili
– iznos najma za naplatu (točka XII.) nadilazi iznos na Wepark računu za najmanje 50,00 EUR, a Korisnik u roku od 48 sati ne nadoplati račun. U tom slučaju Wepark će Korisniku dostaviti račun putem e-pošte; ili
– je Korisnik svoje vozilo parkirao tako da time otežava korištenje susjednih parkirališnih mjesta ili ulaz ili izlaz (točka XI.3.).

XIV.2. Odvozom Korisnikovog vozila ugovor o najmu automatski prestaje. Ovo se ne odnosi na potraživanja od strane Wepark-a za najam ili naknadu štete.

 1. ODGOVORNOST

XV.1. Wepark ne preuzima odgovornost za materijalnu štetu koju Korisnik pretrpi prilikom korištenja parkirališnog mjesta zbog manjkavih osobina ili stanja parkirališnog mjesta ili prostora na kojem se parkirališno mjesto nalazi, u slučajevima kada osobe povezane s Weparkom nisu postupale u krajnjoj nepažnji.

XV.2. Isključena je odgovornost Wepark-a za postupanje Ponuđača parkirališnog mjesta..

XV.3. Ovime je sporazumno isključena bilo kakva odgovornost od strane Wepark-a za štetu koja se Korisniku prouzroči zbog propusta ili tehničkih manjkavosti od strane Ponuđača platnih usluga (točka VI.5). Ako neki Ponuđač platnih usluga kazni Wepark zbog Korisnikovog propusta, Korisnik se u svezi s tim potraživanjima obvezuje obeštetiti Wepark i preuzeti odgovornost za troškove. Time su obuhvaćeni i mogući troškovi obrane (posebno izvansudski troškovi, sudski troškovi i troškovi odvjetnika), kao i svi troškovi i šteta nastali kao rezultat upravnog i kaznenog postupka.

XV.4. Wepark ne podliježe odgovornosti za postupanje drugih, posebno za oštećenja, (provale) krađu, vandalizam ili ostalo kazneno djelovanje, čak i ako drugi zakonito borave na posjedu gdje se nalazi parkirališno mjesto. Također se isključuje odgovornost u slučaju zatajivanja tehnike. Isključena je i odgovornost Wepark-a za štetu koju Korisnik pretrpi zbog neovlaštenog pristupa njegovom korisničkom računu uslijed neovlaštenog korištenja njegovog pametnog telefona ili kartice Wepark, zbog računalnih napada (hakiranja) ili pogrešne navigacije putem Google Karti ili Apple Karti.

XV.5. Ako Korisnik pri korištenju ošteti parkirališno mjesto ili posjed na kojem se ono nalazi, primjenjuje se sljedeće:

XV.5.1. Korisnik se obvezuje platiti Weparku iznos pokrića u visini od 500 HRK, što ne isključuje moguća veća potraživanja od strane Wepark-a ili drugih za naknadu štete.  Taj iznos naplaćuje se putem Korisnikovog korisničkog računa, a u slučaju nedostatnog iznosa sredstava Korisniku se izdaje račun putem e-pošte. Ako taj iznos nadilazi troškove uklanjanja štete, u roku od mjesec dana nakon uklanjanja štete na korisnički će račun biti isplaćen iznos razlike.

XV.5.2. Korisnik se obvezuje u potpunosti obeštetiti Wepark i preuzeti odgovornost za troškove u slučaju mogućih potraživanja za nadoknadu štete upućenih od strane Ponuđača parkirališnog mjesta ili drugih osoba. Time su obuhvaćeni i mogući troškovi obrane (posebno izvansudski troškovi, sudski troškovi i troškovi odvjetnika), kao i svi troškovi i šteta nastali kao rezultat upravnog i kaznenog postupka.

XV.5.3. Korisnik nije ovlašten odbiti plaćanje iznosa pokrića prema točki XV.5.1. ili odbiti izvršiti obeštećenje i preuzimanje odgovornosti za troškove sukladno točki XI.5.2 pozivanjem na osiguranje od građanskopravne odgovornosti.

XV.6. Korisnik se obvezuje bez odgađanja obavijestiti Wepark o okolnosti neispravnog funkcioniranja mehanizma za zaključavanje na kućnoj garaži ili parkiralištu. Odriče se svih potraživanja od Wepark-a (posebno od odštetnog zahtjeva zbog smetanja posjeda ili zahtjeva za naknadu štete).

XVI. ZABRANA IZRAVNOG POČETKA POSLOVANJA

XVI.1. Korisnik se odriče mogućnosti izravnog sklapanja ugovora o najmu s ponuđačem parkirališnog mjesta za ona parkirališna mjesta koja su u ponudi putem aplikacije Wepark  ili na početnoj stranici Wepark.

XVI.2. Ako Korisnik unajmi stan kojem je pripisano i parkirališno mjesto u garaži ili na parkiralištu kojim upravlja Wepark, ili ako unajmi takvo parkirališno mjesto, obvezuje se bez odgađanja obavijestiti Wepark. Sklapanje takvog ugovora o najmu s ponuđačem parkirališnog mjesta ne smatra se povredom točke XVI.1 osim ako dolazi do „duplog najma“, budući da je parkirališno mjesto namijenjeno podnajmu slijedom sporazuma između Weparka i ponuđača parkirališnog mjesta.

XVII. KORISNIKOVA OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA

XVII.1. Korisnik se obvezuje smjesta - bez nepotrebnog odgađanja u smislu XVII.2. – izvijestiti Wepark o sljedećem:

XVII.1.1. Neispravnost mehanizama za zaključavanje na garažnim vratima, rampama, prilaznim vratima ili vratima dizala (posebice mehanička oštećenja i neprihvaćanje signala aplikacije Wepark);

XVII.1.2. Blokade (i zbog drugih vozila) koje otežavaju ili onemogućavaju prilaz garaži ili parkiralištu kojim upravlja Wepark;

XVII.1.3. Tehnički nedostaci u svezi s aplikacijom  Wepark, koji mu onemogućavaju pristup ili napuštanje garaže ili parkirališta, ili sklapanje ili prestanak ugovora o najmu;

XVII.1.4. Okolnost u kojoj je parkirališno mjesto koje je Korisnik rezervirao ili koje je u aplikaciji ili na početnoj stranici Wepark-a prikazano kao slobodno, zauzeto drugim vozilom ili blokirano na neki drugi način;

XVII.1.5. Gubitak ili krađa pametnog telefona na kojem je instalirana aplikacija Wepark;

XVII.1.6. Računalni napadi na pametnom telefonu na kojem je instalirana aplikacija Wepark i zbog kojih je nastala mogućnost korištenja aplikacije Wepark od strane drugih, ili je Korisniku onemogućeno korištenje aplikacije;

XVII.1.7. Promjene svih drugih podataka ustupljenih pri registraciji na Wepark prema točki IV.1..

XVII.1.8. Šteta koju je Korisnik pretrpio (posebno na vozilu) uslijed korištenja garaže ili parkirališta kojim upravlja Wepark. To je neovisno o uzroku štete i osobi nanositelja štete ili odgovornoj osobi;

XVII.1.9. Šteta koju je Korisnik nanio ponuđaču parkirališnog mjesta ili drugima uslijed korištenja garaže ili parkirališnog mjesta kojim upravlja Wepark. To je neovisno o uzroku štete, osobi nanositelja štete ili Korisnikovu osiguranju od građanskopravne odgovornosti.

XVII.1.10. Proglašenje stečaja nad imovinom Korisnika ili odbijanje proglašenja stečaja zbog nedostatka imovine za pokrivanje troškova;

XVII.1.11. Pravomoćna osuđujuća presuda Korisnika ;

XVII.2. Izvješćivanje od strane Korisnika smatra se pravovremenim:

XVII.2.1. U slučajevima točaka XVII.1.1., XVII.1.2., XVII.1.3. i XVII.1.4., ako do obavijesti dođe u roku od sat vremena od saznanja, osim ako je Korisnik bio spriječen dati pravovremenu obavijest zbog neizbježnih i nepredviđenih razloga;

XVII.2.2. u slučajevima točaka XVII.1.5., XVII.1.6., XVII.1.7., XVII.1.8. i XVII.1.9 ako do obavijesti dođe u roku od 24 sata od saznanja, osim ako je Korisnik bio spriječen dati pravovremenu obavijest zbog neizbježnih i nepredviđenih razloga;

XVII.2.3. u slučajevima točaka XVII.1.10. i XVII.1.11., ako do obavijesti dođe u roku od 24 sata od saznanja, osim ako je Korisnik bio spriječen dati pravovremenu obavijest zbog neizbježnih i nepredviđenih razloga.

XVIII. ZAŠTITA PODATAKA I USTUPANJE PODATAKA

XVIII.1. Korisnik Wepark-u ustupa pravo pohranjivanja, obrade i povezivanja s drugim sadržajima u aplikaciji Wepark za sve podatke zabilježene tijekom korištenja aplikacije Wepark, i Weparkovog kontakt telefona. Time su posebno obuhvaćeni podaci koje je Korisnik ustupio prema točki IV., kao i zabilježeno korisničko ponašanje Korisnika.

XVIII.2. Isključivo pravo vlasništva i upravljanja svim podacima generiranima putem aplikacije Wepark ili njoj svojstvenog sustava pripada Weparku.

XVIII.3. U slučaju odštetnog zahtjeva u smislu XVII.1.10 Wepark je ovlašten vlasniku ili osobi ovlaštenoj za korištenje parkirališnog mjesta  ili njegovome predstavniku ustupiti sve Korisnikove podatke, a posebno ime, adresu, datum rođenja. Wepark u nikojem slučaju ne preuzima odgovornost za postupanje s podacima ustupljenima na taj način.

XVIII.4. Wepark je za ustupanje Korisnikovih brojeva telefona ili drugim osobama izuzev vlasnika ili osobe ovlaštene za korištenje parkirališnog mjesta ili njegovog predstavnika ovlaštena samo u slučajevima zahtjeva upućenog od strane domaće ili strane vlasti ili suda.

XVIII.5. Tijekom valjane aktivnosti parkiranja Korisnik ne polaže pravo na brisanje ili ispravljanje svojih podataka.

XVIII.6. Nakon završetka ugovora Korisnik je ovlašten u svakom trenutku putem e-pošte opozvati prihvaćanje prikupljanja, obrade i ustupanja podataka. U tom slučaju Wepark se obvezuje izbrisati podatke na koje se to odnosi.

XIX. UGOVORNA KAZNA

XIX.1. Kod povrede točaka koje slijede Korisnik je - bez obzira na moguća veća potraživanja od strane Wepark-a - obvezan platiti ugovornu kaznu, čija je visina navedena u Cjeniku:

 • Oštećenja mehanizama za zaključavanje ili drugog vlasništva Weparka, pod uvjetom da je Korisnik djelovao u krajnjoj nepažnji;
 • Povreda točke XI.4. (zakašnjeli izlaz nakon završetka parkiranja);
 • Odvoz vozila sukladno točki XIV.2.;
 • Povreda točke XVI.1. (izravan početak poslovanja s Ponuđačem parkirališnog mjesta);
 • Izostanak izvješćivanja ili nepravovremeno izvješćivanje sukladno točkama XVII.1.5., XVII.1.6., XVII.1.7., XVII.1.8., XVII.1.9..;
 • Zlouporaba zbog lažnog izvješćivanja prema točki XVII.;
 • Neplaćanje propisanog iznosa pokrića iz točke XV.5.1 po dospijeću.

XIX.2. Ugovorna kazna naplaćuje se s Korisnikovog korisničkog računa. Ako iznos sredstava na korisničkom računu nije dostatan, a Korisnik ne nadoplati račun u roku od 7 dana od trenutka prekoračenja, Wepark je ovlašten Korisniku izdati račun putem e-pošte za otvorena potraživanja zajedno s nastalim troškovima opomene (točka VI.7).  Ako u 7 dana koji uslijede nakon slanja računa ne dođe do datuma valute otvorenog iznosa na računu Wepark, tada je Wepark ovlašten prenijeti potraživanje radi naplate dugovanja svojoj pravnoj službi ili tvrtki za naplatu potraživanja.

XIX.3. Ovo ne utječe na pravo na odvoz vozila prema točki XIV.2.

 1. PRESTANAK VAŽENJA PRAVA

XX.1. Korisnik se u svezi zahtjeva koje ima prema Weparku-u treba pozvati na ostvarenje prava pred sudom u roku od šest mjeseci, jer će ona u suprotnome prestati važiti. Taj rok počinje teći od datuma prispijeća zahtjeva na ostvarenje prava.

XX.2. Za moguće odštetne zahtjeve prema Wepark-u rok za prestanak važenja prava u smislu točke XX.1 počinje teći od saznanja o šteti, pri čemu je dogovorena apsolutna zastara u roku od tri godine od trenutka nastanka štete te nakon tog roka prestaje valjanost svih potraživanja.

XXI. ZABRANA KOMPENZACIJE I USTUPANJA

XXI.1. Kompenzacija Korisnikovih potraživanja koja nisu u pravnoj svezi s njegovim obvezama niti su utvrđena u sudskom postupku ili priznata od strane Wepark-a, s potraživanjima Wepark-a, isključena je; ova zabrana kompenzacije primjenjuje se i nakon završetka ugovora između Wepark-a i Korisnika, ali nije važeća u slučaju insolventnosti Wepark-a.

XXI.2. Ustupanje potraživanja koja postoje prema Weparku zabranjeno je i nije provedivo bez pisanog pristanka Wepark-a.

XXII. NADLEŽNOST SUDA I MJERODAVNO PRAVO

XXII.1. Za sve zahtjeve koji proizlaze iz ili u svezi s ugovorima sklopljenima između Wepark-a i Korisnika isključivo se primjenjuje stvarno nadležni sud u Zagrebu, ako nije obavezna primjena nadležnosti suda na lokaciji imovine ili sudske nadležnosti u potrošačkim ugovorima.

XXII.2. Ugovor sklopljen između Wepark-a i Korisnika podliježe jedino hrvatskom materijalnom pravu, ako nije obvezno uzeti u obzir i druge propise.

XXIII. AKTUALIZIRANJE I PROMJENE UVJETA POSLOVANJA

XXIII.1. Korisnik prima na znanje da aplikacija Wepark kontinuirano prolazi procese poboljšanja i optimiziranja. Ako je neophodno aktualiziranje aplikacije Wepark, Korisnik će o tome biti obaviješten pri započinjanju aplikacije te on može pritiskom dugmeta na zaslonu svoga pametnog telefona potvrditi preuzimanje i s njime povezane moguće promjene Općih uvjeta poslovanja.

XXIII.2. Wepark zadržava pravo na promjenu ovih Općih uvjeta poslovanja u bilo koje vrijeme te o tome može obavijestiti korisnike putem skočnog prozora u aplikaciji Wepark, na početnoj stranici Wepark i putem e-pošte. Korisnik može prihvatiti tu promjenu pritiskom na odgovarajuće dugme na zaslonu svoga pametnog telefona. Korisnik mora prihvatiti promjene Općih uvjeta poslovanja najkasnije prije zaključivanja novog ugovora o najmu parkirališnog mjesta prema točki X., jer u protivnom ne postoji mogućnost sklapanja ugovora o najmu s Weparkom.

XXIII.3. Ako obavijest o promjeni ovih Općih uvjeta poslovanja Korisnik primi zajedno s obavijesti o aktualizaciji, može prihvatiti samo oboje odjednom.

XXIII.4. Promjena ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuje se od trenutka prihvaćanja od strane Korisnika i vrijedi za sve buduće ugovore o najmu.

XXIV. ZAVRŠNE ODREDBE

XXIV.1. Nevaženje pojedinih odredbi ne utječe na ukupnost ovih uvjeta poslovanja niti na ugovor o najmu zaključen između Wepark-a i Korisnika. Ugovorne strane moraju nevažeću odredbu zamijeniti drugom važećom i dopuštenom odredbom koja je odbačenoj odredbi smislom i svrhom najsličnija.

XXIV.2. Nisu ugovorena akcesorna ograničenja odnosno ovim se putem sporazumno dogovara njihovo ukidanje prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja.

XXIV.3. Korisnici trebaju sve obavijesti Wepark-u dostaviti pismeno - po mogućnosti putem e-pošte -, ako nije izričito drugačije predviđeno u ovim Općim uvjetima korištenja .